Trung tâm GDTX Gia Định đã xây dựng “Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh”

🍀Căn cứ Kết luận 01-KL-TW về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm GDTX Gia Định đã xây dựng “Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh” tích hợp trong không gian Thư viện nhà trường từ những ngày cuối tháng 3 năm 2023. ☘️Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ đáp ứng nhu cầu của đời sống tinh thần và tình cảm của thầy và trò Trung tâm GDTX Gia Định đối với Bác mà còn là nơi để củng cố nền tảng đạo đức, lối sống, giáo dục lý tưởng cách mạng và khơi dậy tinh thần sáng tạo, khát vọng cống hiến cho đội ngũ viên chức, giáo viên – người lao động và học viên toàn Trung tâm; góp phần cùng Thành phố xây dựng hệ giá trị Hồ Chí Minh tốt đẹp, lành mạnh.